Book Review: Good Strategy Bad Strategy

Good Strategy Bad Strategy

เล่มนี้ดี แนะนำให้อ่านเลย เป็นหนังสือ Classic ที่เนื้อหาไม่ได้เก่าเลยหนังสือจะว่าด้วยกลยุทธ์ที่ดีและไม่ดี ว่ามันมีองค์ระกอบอะไรบ้าง

ซึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ดีนั้นจะมีลักษณะ 4 ข้อดังนี้คือ

  1. ใช้คำพูดสวยหรู แต่ไม่มีสาระ หรือ เนื้อหาใดๆ
  2. ไม่กล้าเผชิญหน้าปัญหาที่แท้จริง
  3. คิดว่าว่าเป้าหมาย คือ กลยุทธ์ เช่น ฉันจะเพิ่มยอดขาย อันนี้ไม่ใช่กลยุทธ์แต่คือ เป้าหมาย
  4. ตั้ง Objective ของกลยุทธ์ผิด ไม่ตรงจุด

และกลยุทธ์ที่ดีจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. Diagnosis คือ วิเคราะห์สถานการณ์ และ ประเมินว่า อะไรคื อุปสรรค หรือ ความท้าทายที่แท้จริง
  2. Guiding Policy คือนโยบายหลัก หรือ แนวทางหลักขององค์กรที่ใช้ในการรับมทืออุปสรรคและความท้าทาย จากข้อที่1
  3. Coherent Actions แผนการทำงานที่สอดคล้องกันของทุกๆผ่าย ทุกๆหน่วยงาน เพื่อให้องค์กรสามารถทำได้ตาม ข้อ2

สรุป หนังสือเขียนดีมาก ไม่ได้อ่านยากมาก ตัวอย่างสนุก แต่อาจจะเก่าๆหน่อย เพราะเป็นหนังสือที่ออกมานานละ แต่แนะนำให้อ่านนะ เชียร์เลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: