Book Review: Good Strategy Bad Strategy

Good Strategy Bad Strategy เล่มนี้ดี แนะนำให้อ่านเลย เป็นหนังสือ Classic ที่เนื้อหาไม่ได้เก่าเลยหนังสือจะว่าด้วยกลยุทธ์ที่ดีและไม่ดี ว่ามันมีองค์ระกอบอะไรบ้าง ซึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ดีนั้นจะมีลักษณะ 4 ข้อดังนี้คือ ใช้คำพูดสวยหรู แต่ไม่มีสาระ หรือ เนื้อหาใดๆ ไม่กล้าเผชิญหน้าปัญหาที่แท้จริง คิดว่าว่าเป้าหมาย คือ กลยุทธ์ เช่น ฉันจะเพิ่มยอดขาย อันนี้ไม่ใช่กลยุทธ์แต่คือ เป้าหมาย ตั้ง Objective ของกลยุทธ์ผิด ไม่ตรงจุด และกลยุทธ์ที่ดีจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ Diagnosis คือ วิเคราะห์สถานการณ์ และ ประเมินว่า อะไรคื อุปสรรค หรือ ความท้าทายที่แท้จริง Guiding Policy คือนโยบายหลัก หรือ แนวทางหลักขององค์กรที่ใช้ในการรับมทืออุปสรรคและความท้าทาย จากข้อที่1 Coherent Actions แผนการทำงานที่สอดคล้องกันของทุกๆผ่าย ทุกๆหน่วยงาน เพื่อให้องค์กรสามารถทำได้ตาม ข้อ2 สรุป หนังสือเขียนดีมากContinue reading “Book Review: Good Strategy Bad Strategy”